Definities 

 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 1. ‘BestRest Bedden’: BestRest Bedden, gevestigd te Dieren aan de De Marke 1G, 6951KM, met als KvK-nummer 86505130. 
 1. ‘Product’: de door Bestrest Bedden aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.  
 1. ‘Dienst’: de door Bestrest Bedden uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.  
 1. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bestrest Bedden. 
 1. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Bestrest Bedden.  

 

Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Bestrest Bedden en iedere overeenkomst tussen Bestrest Bedden en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bestrest Bedden, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.  
 1. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. 
 1. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.  
 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.  

 

Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Bestrest Bedden heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Bestrest Bedden een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. 
 1. Een Aanbod of offerte van Bestrest Bedden is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Bestrest Bedden daaraan niet gebonden. 
 1. Een Aanbod van Bestrest Bedden is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 30 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld. 
 1. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten. 

 

Uitvoering 

 1. Bestrest Bedden voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. 
 1. Bestrest Bedden bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). 
 1. Bestrest Bedden heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij. 
 1. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Bestrest Bedden naar klant. 

 

Herroepingsrecht 

 1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te annuleren, binnen 30 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Om gebruik te maken van dit recht, dient u contact op te nemen met info@bestrest.nl. 
 1. Bestrest Bedden mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.  
 1. Klant heeft na annulering nogmaals 30 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 
 1. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Bestrest Bedden de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek. De verkoop is dan na betaling definitief.  
 1. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht. 
 1. Bestrest Bedden zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant. 
 1. Indien de bestelde producten niet door Klant zelf te retourneren zijn vanwege de grootte hiervan, kan Klant een afspraak maken met Bestrest Bedden om deze op te halen. De kosten hiervan bedragen €49,95 en komen voor rekening van Klant.  

 

Garantietermijn 

 1. Bestrest Bedden staat ervoor in dat de geleverde en te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan kunnen worden gesteld voor particulier gebruik en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 
 1. De garantietermijn voor nieuwe producten die door Bestrest Bedden worden geleverd is (zie product informatie) te rekenen vanaf de datum van levering van het product/de producten 
 1. Indien Klant zich wil beroepen op de garantieregeling, dient Klant aan de volgende vereisten te voldoen: 
 1. Klant dient een origineel aankoopbewijs te overleggen; 
 1. Klant mag het product niet tweedehands hebben gekocht, maar dient de eerste koper te zijn; 
 1. Klant dient Bestrest Bedden zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na ontdekking van de klacht op de hoogte te stellen; 
 1. De reden voor de klacht mag niet het gevolg zijn van onjuiste montage van het product; 
 1. De reden voor de klacht mag niet het gevolg zijn van door Klant aangebracht veranderingen aan het product; 
 1. Dreden voor de klacht is niet het gevolg van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld het gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed onderhouden van het product of reparatie door een derde, dan door opzet of nalatigheid van de Klant; 
 1. De reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage of normaal verbruik. 
 1. Indien Bestrest Bedden vaststelt dat de garantie van toepassing is, wordt eerst gekeken of het product gerepareerd kan worden. Is dit niet het geval, dan wordt het product vervangen, tenzij dit onredelijk is of niet van Bestrest Bedden kan worden gevergd. 
 1. Bij reparatie of vervanging van een product, gaat geen nieuwe garantietermijn lopen, maar loopt de oorspronkelijke termijn door. 

 

Klachtenregeling 

 1. Klachten, in verband met de garantietermijn of anderszins, dienen te worden verzonden naar info@bestrest.nl.  
 1. Bestrest Bedden zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen antwoorden op de betreffende klacht.   
 1. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
 1. Ook is het voor u mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

 

Prijzen 

 1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 
 1. Bestrest Bedden is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 

Betaling 

 1. Betaling door Klant van de aan Bestrest Bedden verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Bestrest Bedden. 

 

 1. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Bestrest Bedden gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

 

 1. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Bestrest Bedden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 

 

Levering 

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Bestrest Bedden kenbaar heeft gemaakt. 
 1. Bestrest Bedden heeft de bevoegdheid de levering uit te besteden aan een door Bestrest Bedden aan te wijzen derde.  
 1. Tenzij anders is overeengekomen, levert Bestrest Bedden de producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen. 

 

Montage 

 1. Indien Klant gebruik wil maken van de montageservice, gelden onderstaande bepalingen. 
 1. Montage is mogelijk in heel Nederland en Belgie. 
 1. Bestrest Bedden heeft de bevoegdheid de montage uit te besteden aan een door Bestrest Bedden aan te wijzen derde.  
 1. Het tijdstip van de montage wordt in onderling overleg afgesproken. 
 1. Bestrest Bedden, dan wel een aangewezen derde, monteert enkel de producten waarvoor een afspraak is gemaakt. 
 1. Klant dient ervoor te zorgen dat Bestrest Bedden de montage juist, volledig en tijdig kan uitvoeren, door onder andere een ruimte aan te bieden die schoon, droog en verlicht is met genoeg ruimte voor de montageservice.  
 1. Indien Klant niet thuis is of niet aan zijn zorgplicht voldoet, zoals in het voorgaande punt weergegeven, is Bestrest Bedden gerechtigd voorrijkosten ter waarde van €49,95,- in rekening te brengen. 

  

Eigendomsvoorbehoud  

 1. Alle door Bestrest Bedden geleverde zaken blijven eigendom van Bestrest Bedden totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Bestrest Bedden gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Bestrest Bedden. 
 1. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Bestrest Bedden zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Intellectueel eigendom 

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Bestrest Bedden houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Bestrest Bedden rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Bestrest Bedden.  

 

Aansprakelijkheid 

 1. Bestrest Bedden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bestrest Bedden is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Bestrest Bedden bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Bestrest Bedden leidt tot aansprakelijkheid van Bestrest Bedden jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Bestrest Bedden in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 
 1. Bestrest Bedden is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 1. Bestrest Bedden wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen. 
 1. Bestrest Bedden is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Bestrest Bedden daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 1. Bestrest Bedden is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bestrest Bedden. 

 

Toepassing 

 1. Op elke overeenkomst tussen Bestrest Bedden en Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 1. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bestrest Bedden en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Bestrest Bedden is gevestigd. 

 

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 15-11-2020. 865051308650513088

Afspraak inplannen

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Telefoonnummer *
Ik ben geïnteresseerd in *
Heeft u een voorkeur voor een datum en tijd?
Eventuele opmerkingen